Tỷ số giới tính của dân số (số nam/100 nữ) chia theo thành thị/nông thôn, 2008-2018

Sex ratio of population (males per 100 females) by urban/rural, 2008-2018
Nguồn: TCTK, Niên giám thống kê 2017; Tình hình kinh tế - xã hội 2018.
Source: GSO, Statistical Yearbook of Vietnam 2016; Socio-economic situation in 2018..