Tỷ số giới tính theo nhóm tuổi, 2007-2017

Sex ratio by age group, 2007-2017

Nguồn:  TCTK, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4 năm 2007-2017.

TCTK, Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu.

  TCTK, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014.

Source: GSO, Population change and family planning survey 1/4 period 2007-2017.

              GSO,The 2009 Vietnam population and housing census: Major findings.

               GSO, The 2014 Vietnam Intercensal population and housing survey.