Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần theo vùng, 2017

Tỷ suất di cư trong 12 tháng trước 1/4/2017 Migration rate in 12 months before 1/4/2017

In-migration, Out-migration and Net-migration rates by region, 2017

 

Nguồn: TCTK, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2017.
Source: GSO, The 1/4/2017 population change and family planning survey.