TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

Giới thiệu chung  

Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tầng 9, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 4) 38 439370

Email: cpid@gopfp.gov.vn 

Website:

  

Quyết định số 106/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

Quyết định số 498/QĐ-TCDS ngày 03/10/2013 của Tổng cục trưởng về việc ban hành quy chế, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị


Description: http://gopfp.gov.vn/image/image_gallery?uuid=3d679832-257a-4c69-bd98-00bf0ceec607&groupId=18&t=1369908388584

Giám đốc

TS. Phạm Vũ Hoàng

 

 

 Phó giám đốc

Ths. Nguyễn Minh Hồng

Phó giám đốc

 CN. Đặng Trần Giang

Phó giám đốc

 Ths.BS. Nguyễn Cao Trường

   

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và Chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu (sau đây viết tắt là Trung tâm Thông tin) là tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục). Tên giao dịch tiếng Anh là Center for Population Research, Information and Database (CPRID). Trung tâm Thông tin có chức năng giúp Tổng cục trưởng tổ chức và thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, thống kê, các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành, cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin về dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở chính tại Hà Nội.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng phương hướng phát triển, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, năm năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu về dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Đề xuất và tổng hợp các đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tác nghiệp, khảo sát, đánh giá về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; thường trực Hội đồng khoa học của Tổng cục.

3. Hợp tác, trao đổi với các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về nghiên cứu và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện các dự án viện trợ của các tổ chức quốc tế đa phương và song phương trong khuôn khổ chương trình và kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Xây dựng, quản lý điều hành Trung tâm tích hợp dữ liệu, quản trị mạng nội bộ (LAN) của Tổng cục và mạng diện rộng (WAN) của toàn ngành.

5. Cung cấp và quản lý thông tin, dữ liệu dân số - kế hoạch hóa gia đình trên mạng nội bộ, mạng diện rộng của Tổng cục và toàn ngành; xây dựng và thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; thường trực Ban Công nghệ thông tin của Tổng cục.

6. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý, phân tích số liệu về dân số - kế hoạch hóa gia đình phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý.

7. Tổ chức biên tập, in ấn, nhân bản, xuất bản và phát hành các ấn phẩm thông tin và dữ liệu phục vụ sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình theo thẩm quyền.

8. Tổ chức quản lý Thư viện của Tổng cục; lưu trữ thông tin tư liệu, dữ liệu về dân số - kế hoạch hóa gia đình; hợp tác trao đổi với các tổ chức, cơ quan về công tác thông tin, tư liệu, dữ liệu, công nghệ thông tin.

9. Thực hiện các chương trình, dự án về nghiên cứu, thông tin, tư liệu, dữ liệu, công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; đề xuất áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan Tổng cục và toàn ngành.

10. Tổ chức thực hiện công tác thống kê chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành số liệu thống kê chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ hoạt động về thống kê chuyên ngành, hệ thống thông tin quản lý, công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho địa phương.

12. Là thành viên của mạng lưới thông tin khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (POPIN-ESCAP); tổ chức xuất bản và phát hành Tạp chí Dân số và Phát triển, Bản tin Vietnam Population News của Tổng cục.

13. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn về thông tin, công nghệ thông tin, dữ liệu dân số, kỹ thuật thu thập, phân tích xử lý thông tin số liệu, hệ thống thông tin quản lý; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

14. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và tài chính được giao theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.