Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định 362/QĐ-VPCP ngày 27/4/2019 ban hành danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh