Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định 339/QĐ-TCDS ngày 5/10/2018 vv ban hành "Chương trình tập huấn báo cáo viên chuyên đề chăm sốc SKSS, giáo dục giưới tính cho vị thành niên, thanh niên tại cộng đồng"