Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh