Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Thông tư số 31/2017/TT-BYT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế