Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 quy định chi thiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của CHính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số