Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Công văn 4480/BYT-TCDS ngày 3/8/2018 vv ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở