Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định 7346/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/206 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế