Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Công văn 204/BYT-TCDS ngày 16/1/2017 vê việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở