Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Công văn số 2509/BYT-TCDS ngày 8/5/2018 vv Ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở