Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định 3382/QĐ-BYT ngày 5/7/2016 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020