Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc ban hành Danh mục và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, hàng hóa phục vụ kho dữ liệu điện tử Trung ương và địa phương trong hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020