Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định 217/QĐ-TCDS ngày 7/11/2017 Ban hành bảng điểm đánh giá công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017