Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Công văn số 5811/BYT-TCDS v/v hướng dẫn tạm thời giá dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ SLTS/SLSS trong chương trình DS-KHHGĐ