Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiets bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập