Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 của Thủ tướng chính phủ về Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công