Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017