Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định số 104/QĐ-TCDS ngày 2/7/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình