Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 119-KL/TW: về việc thực hiện Nghị quyết số 47/NQTW của Bộ Chính Trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình