Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách NN năm 2016