Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Nghi định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế