Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Công văn 5954/BNV-TCBC của Bộ trưởng Bộ nội vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết số 18-NQTW