Văn bản của Chính phủ Văn bản của Chính phủ

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

36a/NQ-CP

14/10/2015

Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử

10/2015/NĐ-CP

28/01/2015

Nghị định của Chính phủ Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm và điều kienj mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

105/2014/NĐ-CP

15/11/2014

Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo hiểm y tế

63/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

18/2014/NĐ-CP

14/3/2014

Nghị định của Chính phủ về Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

176/2013/NĐ-CP

14/11/2013

Nghị định của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

72/2013/NĐ-CP

15/7/2013

Nghị định của Chính phủ về Quản lý, cung cấp,sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

63/2012/NĐ-CP

31/08/2012

Nghị định của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

57/2011/NĐ-CP

7/7/2011

Nghị định của Chính phủ về phụ cấp công vụ

 56/2011/NĐ-CP

4/7/2011

Nghị định của Chính phủ Qui định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

34/2011 /NĐ-CP

17/5/2011

Nghị định của Chính phủ Qui định về xử lý kỷ luật đối với công chức

18/2011/NĐ-CP

17/3/2011

Nghị định Sửa đổi khoản 6 điều 2 Nghi định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số

90/2010-NĐCP

18/8/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quôc gia dân cư

31/NQ-CP

18/8/2010

Nghị quyết ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010-2015 thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 1/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 cảu Bộ Chính trị (Khóa IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ"

20/2010/NĐ-CP

8/3/2010

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số

01/2009/L-CTN

5/1/2009

Lệnh của Chủ tịch nước về Công bố Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

88/2008/NĐ-CP

5/8/2008

Nghị định của Chính phủ về xác định lại giới tính

14/2008/NĐ-CP

04/02/2008

Nghị đinh của Chính phủ quy đinh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh

13/2008/NĐ-CP

04/02/2008

Nghị đinh của Chính phủ quy đinh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương

114/2006/NĐ-CP

03/10/2006

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em

53/2006/NĐ-CP

25/05/2006

Nghị định của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập

36/2006/NĐ-CP

03/04/2006

Nghị định của Chính phủ Về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em

108/2005/NĐ-CP

19/08/2005

Nghị địnhcủa Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

36/2005/NĐ-CP

17/03/2005

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

05/2005/NQ-CP

18/04/2005

Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao

104/2003/NĐ-CP

16/09/2004

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số

90/CP

21/08/1997

Nghị quyết của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa

51/CP

10/05/1997

Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

    Đọc bằng Adobe Acrobat

 

 

Liên kết