Văn bản của Đảng Văn bản của Đảng

   

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

131-HD/BTGTW

5/9/2014

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI

09-QĐ/TW

24/3/2011

Quyết định bổ sung, sửa đổi điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ CHính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

44-KL/TW

01/04/2009

Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47–NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị (Khoá IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình"

43-KL/TW

01/04/2009

Kết luận số của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 46–NQ/TW ngày 23/3/2005 của Bộ chính trị (Khoá IX) về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới" và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở"

160-TB/TW

04/06/2008

Thông báo của Ban bí thư về tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình và một số giải pháp cấp bách

47-NQ/TW

22/3/2005

Nghị quyết của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

49-CT/TW

21/02/2005

Chi thi của Ban bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 Đọc bằng Adobe Acrobat

 

 

Liên kết