Văn bản của Thủ tướng Chính phủ Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

 Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

252/TB-VPCP

29/7/2015

Thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Ninh tại cuộc họp về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

251/QĐ-TTg

13/2/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17/2013/QĐ-TTg

12/3/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế

1776/QĐ-TTg

21/11/2012

Phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo,di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng dến năm 2020

1199/QĐ-TTg

31/8/2012

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2012-2015

2013/QĐ-TTg

14/11/2011

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020

2161/QĐ-TTg

26/11/2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia Dân số

1755/QĐ-TTg

22/9/2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"

1605/QĐ-TTg

27/8/2010

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

192/TB-VPCP

13/7/2010

Thông báo của Văn phòng Chính phủ: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác Dân số và kế hoạch hóa gia đình

612/QĐ-TTg

06/05/2010

Bổ sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ dân số - kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức

52/2009/QĐ-TTg

09/04/2009

Phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020

48/2009/QĐ-TTg

31/3/2009

Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

1545/TTg-KGVX

17/09/2008

Công văn Thủ tướng Chính phủ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình

23/2008/CT-TTg

04/08/2008

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình

695/CĐ-TTg

09/05/2008

Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

18/2008/QĐ–TTg

29/01/2008

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy đinh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế

170/2007/QĐ-TTG

08/11/2007

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010

13/2007/CT-TTg

06/06/2007

Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

240/2006/QĐ-TTG

25/10/2006

Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn

9/2006/QĐ-TTG

13/01/2006

Quyết định ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dânsố và kế hoạch hoá gia đình

36/2004/QĐ-TTg

17/3/2004

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

10/2001/CT-TTg

4/5/2001

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam

147/2000/QĐ-TTg

22/12/2000

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010

 

 

Liên kết