VỤ CƠ CẤU VÀ CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

 

 

Giới thiệu chung  

Vụ Cơ cấu và Chất lượng Dân số được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+844)  

Fax: (+844)  

Email:  

Website: 

  

Quyết định số 103/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số

 

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

Vụ trưởng

Bs. Nguyễn Xuân Trường

 

 

 Phó vụ trưởng

Ths.Bs. Phạm Hồng Quân

Phó vụ trưởng

ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hương

Phó vụ trưởng

Phạm Anh Nga

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và chức năng

Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số là vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số. 

Nhiện vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành, chủ trương, chính sách về cơ cấu và chất lượng dân số; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm và chương trình, dự án về cơ cấu và chất lượng dân số; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về cơ cấu và chất lượng dân số thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Về cơ cấu dân số:

a) Quản lý về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tui;

b) Xây dựng chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên;

d) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, mô hình về cơ cấu dân số.

5. Về chất lượng dân số:

a) Quản lý chất lượng dân số để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực;

b) Xây dựng các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về chất lượng dân số; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, mô hình và các loại hình can thiệp khác về nâng cao chất lượng dân số.

6. Tham gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án, mô hình và các loại hình can thiệp khác về cơ cấu và chất lượng dân số do các Bộ, ngành khác quản lý.

7. Đề xuất các giải pháp quản lý, triển khai hiệu quả các chương trình can thiệp về cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số.

8. Xây dựng quy định hoạt động của các tổ chức dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số; kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quốc gia liên quan tới chính sách về cơ cấu và chất lượng dân số trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

10. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về cơ cấu và chất lượng dân số; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số trong chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

12. Đề xuất, tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

13. Quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp; quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.