TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Giới thiệu chung  

Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tầng 10, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 

Fax: 

E mail: @gopfp.gov.vn

Website:

 

 Quyết định số 105/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ

 

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

Giám đốc

Lê Ánh Tuyết

Phó giám đốc

Vũ Thị Thanh Hương

 

Phó giám đốc

Nguyễn Thị Hương Mai

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và Chức năng:

Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ là tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục). Tên giao dịch tiếng Anh là Center for Population, Family Planning Counselling and Services (CPCS). Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ có chức năng giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng và có trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng phương hướng phát triển, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Thực hiện dịch vụ khảo sát, đánh giá, thu thập, phân tích và xử lý thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

5. Tư vấn kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 6. Tổ chức mua sắm và cung ứng các phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội do Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ trực tiếp thực hiện và các sản phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác truyền thông, tư vấn và cung ứng dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình do Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ quản lý.

7. Cung ứng các tài liệu, sản phẩm, ấn phẩm truyền thông - giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức dịch vụ các sự kiện truyền thông tư vấn phục vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

8. Thực hiện các dịch vụ mua sắm, bảo quản, tiếp nhận, vận chuyển phương tiện tránh thai, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

9. Tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai.

10. Tổ chức thực hiện cung ứng các dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các đề tài khoa học về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

12. Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong hoạt động tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án có liên quan đến công tác tư vấn và cung ứng dịch vụ.

13. Liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước trong các hoạt động tư vấn và cung ứng dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí được giao theo quy định hiện hành.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.