VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Giới thiệu chung  

Vụ Tổ chức Cán bộ được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tầng 6, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 4) 

Email: tccb@gopfp.gov.vn 

Website:

 

 

Quyết định số 98/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

Vụ trưởng

TS. Lê Văn Hợi

 

Phó vụ trưởng

Ths. Lê Minh Hải

Phó vụ trưởng

Thái Thị Hằng

Phó vụ trưởng

Ths. Lương Quang Đảng

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và chức năng:

Vụ Tổ chức cán bộ là vụ tổng hợp thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, hợp tác quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về dân số - kế hoạch hoá gia đình. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách về tổ chức, cán bộ, hợp tác quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các chương trình, dự án về tổ chức, cán bộ, hợp tác quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Công tác tổ chức:

a) Xây dựng văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình các cấp;

b) Xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Thẩm định, trình Tổng cục trưởng ban hành các quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Tổng cục;

d) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình sau khi được phê duyệt.

4. Công tác cán bộ:

a) Xây dựng quy hoạch, phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu công chức của Tổng cục; xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức dân số; thẩm định đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Tổng cục; quản lý, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

d) Báo cáo lao động thu nhập của Tổng cục;

đ) Tổ chức thực hiện quy trình về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động của Tổng cục theo quy định;

e) Thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo thẩm quyền;

g) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo quy định.

5. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức:

a) Quản lý về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình;

b) Tổng hợp, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; xây dựng tiêu chuẩn, quy trình quản lý thống nhất công tác đào tạo bồi dưỡng về dân số - kế hoạch hoá gia đình;

c) Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ giảng viên các cấp; tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình theo thẩm quyền.

6. Công tác hợp tác quốc tế:

a) Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật với các nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài về dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế về hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác quốc tế về dân số - kế hoạch hoá gia đình; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung đã được ký kết với nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Tuyển chọn, quản lý cán bộ công chức, viên chức đi học tập, công tác ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện đàm phán, hội nghị, hội thảo, tiếp khách quốc tế của Lãnh đạo Tổng cục;

e) Tham gia kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án hợp tác quốc tế hỗ trợ cho công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình;

g) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện công tác truyền thông đối ngoại về lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình;

h) Quản lý các tư liệu và tài liệu có liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Tổng cục.

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đối với các tổ chức thuộc Tổng cục và địa phương.

8. Quản lý công tác quân sự, quốc phòng của cơ quan; thực hiện hoạt động về bình đẳng giới; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

9. Chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Tổng cục theo phân cấp của Bộ Y tế; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

10. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

11. Đề xuất, tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

12. Quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp; quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.