VỤ TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC

 

Giới thiệu chung  

Vụ Truyền Thông – Giáo dục  được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tầng 8, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 4) 

E mail: ttgd@gopfp.gov.vn

Website:  

 

Quyết định số 102/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông - Giáo dục

 

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

Vụ trưởng

ThS. Đinh Huy Dương

 

 

 

Phó vụ trưởng

 Đoàn Minh Tuấn

 

Phó vụ trưởng

ThS.Bs. Mai Xuân Phương

Phó vụ trưởng

ThS. Đỗ Thị Hồng

 

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và Chức năng:

Vụ Truyền thông - Giáo dục là vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Hướng dẫn, tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày dân số thế giới”, “Ngày dân số Việt Nam”, “Tháng hành động quốc gia về Dân số” và các chiến dịch, sự kiện truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

5. Xây dựng các thông điệp, sản phẩm truyền thông, tiêu chí kỹ thuật các phương tiện truyền thông trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 6. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động tư vấn, dịch vụ về truyền thông trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

7. Kiểm tra, giám sát các nội dung truyền thông - giáo dục, sản phẩm truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

8. Thẩm định kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến truyền thông - giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong và ngoài Tổng cục; kiểm tra, giám sát sau khi được phê duyệt.

9. Đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ truyền thông - giáo dục; lồng ghép truyền thông-giáo dục và các hoạt động về dân số-kế hoạch hóa gia đình với các vấn đề về dân tộc, miền núi, gia đình và trẻ em.

10. Đề xuất, tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

11. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

12. Quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp; quản lý tài sản được giao theo quy định.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.