Cơ cấu dân số

Tỷ số giới tính theo nhóm tuổi, 2007-2017

Sex ratio by age group, 2007-2017