Quy mô và phân bổ Dân số

Tổng tỷ suất sinh theo thành thị/nông thôn và vùng, 2008-2018

Total fertility rate by urban/rural and region, 2008-2018